Nieuw regime lijfrente

Lijfrente tegen premiebetaling gesloten na 16 oktober1990 of lijfrente tegen koopsom na  1 januari 1992.

Voor nieuw regime lijfrentepolissen geldt een veel strakker fiscaal regime dan voor oud regime polissen. Zo is het niet toegestaan om het lijfrentekapitaal ineens uit te laten keren. Indien u daar toch toe zou besluiten, raakt u – dankzij de progressieve belastingheffing, boeterente en het feit dat de in het verleden afgetrokken premies dan bij uw inkomen worden opgeteld – tot meer dan 72% van de waarde van uw lijfrente kwijt. Ook is het niet toegestaan het lijfrentekapitaal middels het wijzigen van de begunstiging te schenken.

In principe heeft u bij een nieuw regime polis de volgende keuzes:

  • uitstellen van de uitkering
  • aankopen van een direct ingaande lijfrente bij een verzekeraar;
  • aankopen van een direct ingaande lijfrente bij een bank of beleggingsinstelling;

Uitstellen van de uitkering.

Op het moment dat uw lijfrente expireert en u heeft het geld nog niet direct nodig, dan kunt u er ook voor kiezen om deze keuze nog even uit te stellen door de lijfrente te verlengen. Voordeel van uitstellen is dat het vermogen in tact blijft, zodat u over het hele vermogen nog een extra periode rendement kunt behalen. Hierdoor kan het uiteindelijke opgebouwde kapitaal veel hoger worden. Mocht u momenteel nog niet de pensioendatum bereikt hebben, dan kan uitstellen tot na de pensioendatum fiscaal soms ook heel aantrekkelijk zijn aangezien na pensionering andere inkomstenbelasting tarieven gelden. Uitstellen is niet onbeperkt mogelijk. Er gelden bij de verschillende soorten lijfrenten leeftijdsgrenzen. Deze dient u wel in de gaten te houden.

Indien u kiest voor het uitstellen van de uitkering, dan kunt u kiezen voor een

  • Lijfrente verzekering
  • Bancaire Lijfrente
  • Lijfrente rekening bij een beleggingsonderneming (sinds 1-1-2017 mogelijk)

Indien u in het verleden meerdere polissen heeft afgesloten, kan uitstellen nog een voordeel hebben. U zou er dan voor kunnen kiezen om voor alle polissen dezelfde (nieuwe) expiratiedatum aan te houden. U kunt dan uiteindelijk één direct ingaande lijfrente afsluiten.

Met het uitstellen van de uitkering kunt u uw kapitaal nog laten groeien hetzij door rente hetzij door beleggen.

Bij een beleggingslijfrente ontvangt u in de uitkeringsfase een vast aantal beleggingseenheden per maand. Omdat de waarde van deze beleggingseenheden kan fluctueren, staat het uit te keren bedrag hier dus niet vast.

Direct ingaande lijfrente aankopen bij een verzekeraar

Een direct ingaande lijfrente is de beste optie als u het geld nu direct als aanvulling op uw inkomen wilt.

U kunt er voor kiezen om van uw lijfrenteverzekering een direct ingaande lijfrente aan te kopen bij een verzekeraar. Hierbij wordt het vrijkomende geld uit uw polis onbelast als koopsom gestort in de direct ingaande lijfrente. Uit deze direct ingaande lijfrente ontvangt u periodiek een uitkering. Deze periodieke uitkeringen worden gezien als inkomen en worden in BOX 1 belast. Als we kijken naar de uitkeringsduur van de lijfrente, dan dient u  bij een expirerende nieuw regime te kiezen uit 1 van de volgende soorten lijfrenten:

Overbruggingslijfrente

Een overbruggingslijfrente wordt gebruikt om vervroegd met pensioen te gaan. De ingangsdatum van de lijfrentetermijnen kunt u vrij bepalen. De lijfrentetermijnen dienen te eindigen op de datum van pensionering of uiterlijk bij het bereiken van de AOW leeftijd (in 2018 68 jaar). Indien u kiest voor een overbruggingsuitkering, dan mag de totale uitkering over het jaar 2018 (net als in voorgaande jaren) maximaal EUR 63.288,- bedragen. Of te wel een lijfrente uitkering van maximaal EUR 5.274,- bruto per maand. Per 1 januari 2006 is de mogelijkheid om lijfrentepolissen te gebruiken voor een overbruggingslijfrente komen te vervallen. Alleen lijfrentepolissen die vóór 1 januari 2006 zijn gesloten, kunnen nog worden gebruikt voor een overbruggingslijfrente. Hierbij is de waarde van de lijfrentepolis per 31 december 2005 bepalend voor het bedrag waarvoor nog een overbruggingslijfrente kan worden afgesloten.

Tijdelijke oudedagslijfrente

Een tijdelijke oudedagslijfrente wordt gebruikt als tijdelijk inkomen na pensionering. De tijdelijke oudedagslijfrente gaat in wanneer u uw pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt en kent een vaste einddatum. De ingangsdatum van de uitkeringsperiode mag niet later ingaan dan 5 jaar nadat de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt. De minimale duur van de tijdelijke lijfrente is vijf jaar. Indien u kiest voor een tijdelijke oudedagsuitkering mag de uitkering in 2018 maximaal EUR 21.483 bedragen.

Levenslange oudedagslijfrente

De ingangsdatum van de lijfrentetermijnen is vrij en dient alleen te eindigen bij overlijden. De oudedagslijfrente mag niet later ingaan dan 5 jaar na de AOW-gerechtigde leeftijd.

Ongeacht de door u gekozen lijfrentesoort, dient u bij een direct ingaande lijfrente te bepalen wat er tijdens de looptijd van de lijfrente met het gestorte vermogen dient te gebeuren. Zo kunt u kiezen voor een lijfrente met een gegarandeerd rendement, een beleggingslijfrente of een combinatie. Bij een gegarandeerd rendement krijgt u een vast uitkeringsbedrag per maand. De hoogte van deze uitkering hangt onder andere af van de rentestand op het moment van afsluiten. Bij een beleggingslijfrente ontvangt u een vast aantal beleggingseenheden per maand. Omdat de waarde van deze beleggingseenheden kan fluctueren, staat het uit te keren bedrag hier dus niet vast.

Op het moment dat u een direct ingaande lijfrente afsluit, kunt u kiezen voor een verzekering op alleen uw leven of voor een verzekering op 2 levens (tevens uw partner). Indien u kiest voor één leven, dan stopt de uitkering van lijfrentetermijnen zodra u overlijdt. Om te voorkomen dat uw partner daardoor fors in inkomen achteruitgaat gaat, wordt een lijfrente bij partners meestal op twee levens gesloten. In dat geval stopt de uitkering pas wanneer beiden overleden zijn. In de regel wordt gekozen voor 70 % overgang op de langstlevende partner. U kunt ook een ander overgangspercentage overeenkomen. Op het moment dat u voor 2 levens kiest, houdt dit wel in dat de maandelijkse uitkering wat lager zal worden.

Wanneer u beiden tijdens de looptijd van het lijfrentecontract zou komen te overlijden, vervalt het overgebleven lijfrentekapitaal aan de door u gekozen verzekeringsmaatschappij. Indien u dit niet wenselijk acht (bijvoorbeeld indien u kinderen heeft), kunt u er voor kiezen om een contraverzekering af te sluiten. Met deze contraverzekering kunt u er voor zorgen dat uw kinderen (beoogde nabestaanden) het overgebleven kapitaal na het overlijden van beide verzekerden ontvangen. Houdt echter wel rekening met het feit dat een contraverzekering erg kostbaar kan zijn.

Direct ingaande lijfrente aankopen bij een bank of beleggingsinstelling (banksparen)

U kunt er sinds 1 januari 2008 ook voor kiezen om uw van de uitkering uit uw expirerende lijfrente een direct ingaande lijfrente aan te kopen bij een bank of een beleggingsinstelling (Wet Banksparen). Hierbij wordt het vrijkomende geld uit uw polis onbelast als koopsom gestort bij een bank of beleggingsinstelling op een lijfrentespaarrekening (sparen) of een lijfrentebeleggingsrecht (beleggen). Net als bij de verzekeringsvariant, ontvangt u vervolgens uit deze direct ingaande bancaire lijfrente periodiek een uitkering.

In de basis zijn de regels rond een bancaire lijfrente vergelijkbaar met de regels rond een lijfrenteverzekering. Er zijn echter een aantal zeer belangrijke verschillen.